CÂMPIA TURZII: Începe distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Conducerea Primăriei Câmpia Turzii informează că distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pe perioada sezonului rece (noiembrie 2017 – martie 2018), se face începând cu data de 30 octombrie a.c., la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din Câmpia Turzii.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale, pentru cererile depuse dupa această dată ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă începând cu luna decembrie 2017, veniturile fiind cele din luna anterioară dacă cererile se depun pană la sfârşitul lunii noiembrie 2017.

De asemenea, orice modificare de venit, număr membrii din familie, alte situaţii se aduc la cunoştiinţa Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, printr-o nouă cerere în termen de 5 zile de la data modificării.

Acte necesare:

 1. ACTE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
 • copie după actul de identitate al membrilor familiei; soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună şi sunt înscrise în cartea de imobil, (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutoru), persoană singură este persoana care a împlinit 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
 • copii după certificatele de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani.
 • copie după certificatul de deces al soţului/soţiei – după caz.
 • copie după hotărârea judecătorească (divorţ, stabilire domiciliu minori, tutelă) sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind plasamentul– după caz.

2. ACTE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII:

 • adeverinţă de venit cuprinzând salariul net şi OBLIGATORIU valoarea tichetelor de masă sau să se specifice neacordarea lor, precum şi dacă acestea sunt incluse în salariul net, pentru toţi salariaţii familiei.
 • copie cupon pensie de orice tip, după caz, (se vor declara toate pensiile fară excepţie).
 • copie cupon şomaj, după caz
 • orice alt act doveditor care atestă venitul obţinut, după caz
 • adeverinţă şi fişă de calcul de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, pentru toţi membrii majori ai familiei.
 • membrii familiei care nu realizează venituri, (cu excepţia celor care au vârsta legală de pensionare), trebuie să prezinte adeverinţă de la AJOFM Câmpia Turzii.
 • pentru familiile unde sunt copii minori şi unul dintre părinţi nu apare în cerere, celălalt părinte v-a da o declaraţie cu suma lunară primită pentru întreţinerea copiilor.

3. ACTE PRIVIND JUSTIFICAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA FAMILIEI:

 • certificat de atestare fiscală de la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, pentru toţi membrii majori ai familiei.
 • copie act închiriere spaţiu, după caz
 • copie după cărţile de identitate ale autoturismelor şi motocicletelor deţinute de membrii familiei.

4. ALTE ACTE DOVEDITOARE:

 • factură de gaz pe numele titularului cererii, în cazul în care se solicită ajutor pentru
  încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
 • factură şi contract de furnizare a energiei electrice pe numele titularului cererii în cazul
  în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.

Pentru persoanele sau familiile care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei şi nu sunt proprietarii de drept ai acesteia, trebuie să prezinte contract de închiriere sau contract de comodat încheiat între proprietarul locuinţei şi cel care locuieşte efectiv la acea adresă.

De asemenea chiriaşul sau titularul contractului de comodat (familia) trebuie să figureze cu acea adresă în actele de identitate, iar factura de gaz trebuie să fie pe numele titularului de contract de chirie sau comodat.

În caz contrar, familia sau persoana singură aflată în această situaţie nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Pentru familiile care au copiii studenți nu este necesar ca aceștia să fie luați în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Copiii minori care se află în grija bunicilor, nu se iau în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Distribuie articolul

Leave a Comment