Poliția Locală Câmpia Turzii recrutează voluntari

ANUNȚ RECRUTARE VOLUNTARI POLIȚIA LOCALĂ

Serviciul Public Poliția Locală Câmpia Turzii, cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, înființată prin L155/2010 a poliției locale și H.C.L. 36/2011 privind înființarea poliției locale, recrutează voluntari cu scopul asigurării transparenței activității poliției locale, informarea cetățenilor cu privire la actele normative și procedurile legale aplicabile pe raza municipiului, multiplicarea vectorilor de observare și combatere a faptelor antisociale precum și creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor.

Criterii de selecție
Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției Locale, orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– este majoră, fără cazier judiciar sau antecedente penale;
– consimte benevol să acționeze ca voluntar și are capacitate deplină de exercițiu;
– are cetățenia română și domiciliul pe raza municipiului Câmpia Turzii;
– este cunoscută ca având un comportament civilizat, este discretă și nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunității, ori afecțiuni psihice;
– are o stare de sănatate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
– promovează cursurile de instruire organizate de Serviciul Public Poliția Locală Câmpia Turzii.

Principalele activități în care poate fi implicat voluntarul:
– popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și difuzarea unor publicații și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;
– participarea la acțiunile poliției locale ce vizează prevenirea faptelor antisociale;
– organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;
– sprijinirea personalului poliției locale ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Câmpia Turzii, cu diferite ocazii;
– executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul prevenirii comiterii de fapte antisociale și infracțiuni.

Documente necesare: – cerere tip;
– copie act de identitate;
– cazier judiciar;
– aviz psihologic;
– aviz medical;
– recomandare de la ultimul loc de muncă/ de la un profesor din cadrul unității de învățământ în care studiezi/ sau alte asociații/instituții unde ai mai desfășurat sau desfășori muncă de voluntariat;
Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu, având la bază dosarul complet.

Oferim:
– contract de voluntariat în condițiile Legii nr. 78/2014;
– certificat de voluntariat;
– oportunitatea de implicare activă în rezolvarea problemelor comunității;
– participarea gratuită la cursurile organizate de Serviciul Public Poliția Locală Câmpia Turzii.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon: 0264/991.


Model cerere voluntariat

CERERE DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………………………………………, cu CNP…………………………………….., domiciliat/ă în …………………………….., posesor a C.I. Seria…………..nr…………………., având ocupația /profesia………………………………….la………………………………….., prin prezenta vă solicit acordul de a participa în calitate de voluntar la activitățile de voluntariat organizate de Serviciul Public Poliția Locală Câmpia Turzii.
Menționez că am luat la cunoștință prevederile regulamentului privind organizarea și funcționarea activității voluntarilor în cadrul Serviciului Public Poliția Locală din Primăria Municipiului Câmpia Turzii, pe care mă oblig să le respect.
Anexez prezentei următoarele documente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Număr de telefon de contact:………………………………………………………………………………………..

Data Semnătura

Articole asemănătoare

Leave a Comment