Primăria Câmpia Turzii scoate la licitație șase spații comerciale din Piața Mureșlui


Primăria Municipiului Câmpia Turzii anunță organizarea procedurii de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului.

Aceste spații sunt sunt destinate închirierii către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare şi produselor nealimentare.

Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 161 din 17.12.2015, modificatprin H.C.L. nr. 36 din 29.02.2016 şi care fac dovada că au depus:

a) garanţia de participare;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul;

c) pentru societăţi comercialeşi organizaţii neguvernamentale:

– copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;

– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

d) pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderileindividualeşi întreprinderile familiale,:

–  copie de pe actul de identitate;

– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată;

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până îndata de 11.10.2016, ora 12.00.

Şedinţa de negociere directăse desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, îndata de 12.10.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediulPrimăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close