Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

Conducerea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii informează cetățenii că va avea loc o licitație deschisă pentru concesiune bunuri.

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII, CIF 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 1224 mp, situat în municipiul Câmpia Turzii, Cartier Şarât, pentru construirea uneia sau mai multor clădiri cu destinaţia de spaţii comerciale şi de prestări servicii.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia persoanelor interesate pe baza unei cereri scrise.
3.2. Denumirea şi adresa Serviciului/Compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se obţine de la Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: costul documentaţiei de atribuire este de 10 lei, sumă care se achită în numerar la Casieria Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2017.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.04.2017, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, jud. Cluj
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2017, ora 12.00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod poştal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.

Termen pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

Distribuie articolul

Leave a Comment