Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în cadrul unei noi ședințe

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni în cadrul unei noi ședințe, joi, 27 aprilie, începând cu ora 13.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,Ionel FLoașiu” Câmpia Turzii.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2016-2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2016.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.03.2017.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru anul 2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. pentru anul 2017.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. pentru anul 2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării membrilor A.G.A. de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. să împuternicească directorul general interimar al societăţii spre a contracta, în sistem de leasing financiar, achiziţionarea, de către subscrisa a unei automăturătoare stradale, necesară pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de măturat stradal în Municipiul Câmpia Turzii.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Câmpia Turzii.

9.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50730 Câmpia Turzii.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de locaţiune nr.5 din 26.01.2009.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeţei de teren concesionată prin contractul de concesiune nr. 1 din 26.02.2016, de la 59 mp la 99 mp.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor adaptate lucrărilor ce urmează a fi realizate, corespunzătoare proiectelor tehnice de execuţie (P Th) şi a detaliilor de execuţie care nu se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr.118/27.08.2015, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2017.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea plăcuţelor stradale din nomenclatorul stradal al municipiului Câmpia Turzii cu plăcuţe adiţionale, conţinând date biografice a denumirii/fiecare stradă din Municipiul Câmpia Turzii, legate de personalităţi marcante ale istoriei, culturii şi evenimente istorice ale României.

15.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu funcţional Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.4, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de către membrii Consiliului Local, între şedinţele ordinare/extraordinare sau de îndată, precum şi desfăşurarea audienţelor cu cetăţenii municipiului Câmpia Turzii.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2018 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ care aparţin domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor sociale, din Municipiul Câmpia Turzii, destinate închirierii.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.56/20.01.2014 şi nr.986/08.12.2014.

20.Diverse

Distribuie articolul

Leave a Comment