Ședință de Consiliu Local – 28 februarie 2019 – ordinea de zi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

DISPOZIŢIE
Nr. 160 din 22.02.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 28.02.2019, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Evaluarea activităților desfășurate de către Poliția Municipiului Câmpia Turzii în anul 2018.

2. Raport de activitate al Poliției Locale Câmpia Turzii pentru anul 2018.

3. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali, desfășurată în perioada 01.07.2018 – 31.12.2018.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind trecerea a două imobile teren și construcție din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

7.Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a suprafeței de 131,42 ha pășune aflată în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55359 Câmpia Turzii.

8.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55370 Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unei capacități energetice de distribuție a energiei electrice către societatea Nova Power & Gas S.R.L. Cluj-Napoca.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe terenul care face obiectul contractului de împrumut de folosință nr. 1 din 28.02.2018.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de pescuit care se aplică în cadrul în cadrul Complexului de Agrement „La trei lacuri”, cuprinse la litera E din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.69 din 26.08.2018.

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de beneficiari ai serviciilor oferite de Cantina Socială Câmpia Turzii.

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în anul 2019, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

17. Proiect de hotărâre privind numirea unei persoane în funcția de administrator și director al societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII S.R.L.

18. Diverse.

AVIZAT,
Niculae ȘTEFAN

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Distribuie articolul

Leave a Comment