Ședință de Consiliu Local pe 30 mai 2019

Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi

DISPOZIŢIE
Nr. 311 din 24.05.2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.05.2019, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Deciziei nr. 32/2 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 32/23.08.2016 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018

3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre de modificare a unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.38/29.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

5.Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, a imobilului „Casa de Oaspeți”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere a locuințelor de necesitate.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuințelor pe terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii 15/2003.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii către chiriașul Hodoș Sergiu Claudiu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învațământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a municipiului Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea “Autorizației de spargere”, a “Avizului de execuție lucrări” și refacerea infrastructurii ce aparține domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii.

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru anul 2019, persoanelor aflate în lista de priorități a solicitanților locuințelor ANL, în municipiul Câmpia Turzii, lista aprobată prin HCL nr. 45/28.03.2019.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, pe anul 2019, din municipiul Câmpia Turzii, destinate închirierii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor sociale, din municipiul Câmpia Turzii, destinate închirierii pentru anul 2019.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 3 autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi și declanșarea procedurii de atribuire a celor 3 autorizații taxi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și al serviciilor publice de interes local.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

19. Diverse.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu